top of page

นโยบายคุณภาพด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Health, Safety, Environmental & Quality Policy

PISTC มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเรา ทั้งในด้านการให้บริการและบุคคลากรของเรา

PISTC is committed to meeting its Health, Safety, and Environmental & Quality responsibilities related to all our activities, services, and employees. To this end we are committed;

 • ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของ OPITO, GWO, IRATA, STCW 2010 and Thai Labour Law.

      To Safely Implement and Maintain OPITO, GWO, IRATA, STCW 2010 and Thai Labour Law safety standards.

 

 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดการฝึกอบรม และการประเมินผลของ OPITO, GWO, IRATA, STCW 2010 and Thai Labour Law.

      To Comply with OPITO, GWO, IRATA, STCW 2010 and Thai Labour Law training and assessment guidelines.

 

 • จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายใน PISTC ให้เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี                    

       Provide a safe and healthy workplace on PISTC facilities.

 

 • ให้ข้อมูลความรู้แก่บุคลากร ลูกค้าและผู้รับเหมา ถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย และ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม.        PISTC จะให้การปฐมนิเทศ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาทุกคนก่อนที่จะเริ่มทำงานในพื้นที่บริษัทฯ

      Provide information and education to all employees and customers in our facilities to enable them to conduct

      in a safe, healthy and environmentally responsible manner.

      PISTC is to provide safety induction to all contractors before they start any work on the facilities.

 

 • การลดผลกระทบเชิงลบเนื่องจากกิจกรรมต่างๆของเราต่อสิ่งแวดล้อม

      Minimize the negative impact of our activities on the environment.

 

 • จัดให้มีแผนการรองรับที่เหมาะสมในกรณีฉุกเฉิน สำหรับกิจกรรมและบุคลากรของเรา

      Provide appropriate emergency response services for our activities and employees.

 

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่อง สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง

      Comply with health, safety and environmental laws and regulations regarding our activities and employees.

 

 • สร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมของเรา

      Ensure customer satisfaction by continuous improvement of all our activities.

สุนันท์  ประสมรัตน์

 Sunan Prasomrat

CEO

 

09 กุมภาพันธ์ 2567

                                               February 9, 2024                                               

Code of Conduct

This Code of Conduct defines the basic requirements placed by PISTC’s Executive Committee concerning the responsibilities towards employees, colleagues, Delegates, members, training providers, other stakeholders and the environment.

These requirements also apply to PISTC’s primary stakeholders (Members, Certified Training Providers and Certification Bodies).  

In addition to these requirements, compliance with the Ten Principles of the UN Global Compact is expected of PISTC itself and all stakeholders.

PISTC reserves the right to change the requirements listed in this this Code of Conduct. Stakeholders must accept any changes to the Code of Conduct.  

The minimum requirements in the PISTC Code of Conduct are:

Legal compliance

 • to comply with the laws of the applicable legal systems.

Health and safety of employees

 • to take responsibility for the health and safety of employees.

 • to control hazards and take the best reasonably possible precautionary measures against accidents and occupational diseases.

 • to provide training and ensure that employees are educated in relevant health and safety issues.

 • to set up or use a reasonable occupational health & safety management system.

Prohibition of corruption and bribery

 • to tolerate no form of and not to engage directly or indirectly in any form of corruption or bribery and not to grant, offer or promise anything of value to a government official or to a counterparty in the private sector to influence official action or obtain an improper advantage.

Fair competition, anti-trust laws and intellectual property rights

 • to act in accordance with national and international competition laws and not to participate in price fixing, market or customer allocation, market sharing or bid rigging with competitors.

 • to respect the intellectual property rights of others.

 • to avoid all conflicts of interest that may adversely influence business relationships.

Respect for the basic human rights of employees and delegates 

 • to promote equal opportunities for and treatment of employees and Delegates irrespective of skin color, race, nationality, social background, disabilities, sexual orientation, political or religious conviction, sex or age.

 • to respect the personal dignity, privacy and rights of each individual.

 • to refuse to employ or make anyone work against their will.

 • to refuse to tolerate any unacceptable treatment of employees, such as mental cruelty, sexual harassment or discrimination.

 • to prohibit behavior including gestures, any form of communication digital or verbal, language and physical contact, that is sexual, coercive, threatening, abusive or exploitative, or considered as an unwanted romantic or sexual advance.

 • to provide fair remuneration and to guarantee the applicable national statutory minimum wage.

 • to comply with the maximum number of working hours laid down in the applicable laws.

 • to recognize, as far as legally possible, the right of free association of employees and to neither favor nor discriminate against members of employee organizations or trade unions.

Prohibition of child labor

 • to employ no workers under the age of 15 or, in those countries subject to the developing country exception of the ILO Convention 138, to employ no workers under the age of 14.

Environmental protection

 • to act in accordance with the applicable statutory and international standards regarding environmental protection.

 • to minimize environmental pollution and make continuous improvements in environmental protection.
   

Supply chain

 • to use reasonable efforts to promote among its suppliers’ compliance with this Code of Conduct.

 • to comply with the principles of non-discrimination with regard to supplier selection and treatment.

All employees, board members and stakeholders must know how to follow the Code of Conduct. Failure to do so can result in disciplinary action, including termination of employment or termination of relationship with the company.

If there are any suspected violations on the Health, Safety, Environmental and Quality Policy, and on the Code of Conduct, reports can be made by sending an email to the following:

Mr. Danilo Estabillo

Managing Director

Email: dan@pistc.com

Mr. Sunan  Prasomrat

CEO

Email: sunan@pistc.com

bottom of page